REGULAMIN


Regulamin korzystania z systemu STAMPCROO – wersja komercyjna


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Właścicielem strony internetowej stampcroo.pl (zwanej dalej „stroną www”) jest spółka CROO S.A. ul. Lustrzana 12, 01-342 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000822028, NIP 5252596377, REGON 147449306, kapitał zakładowy 100 000 zł (zwana dalej „Usługodawcą”).
 2. System STAMPCROO (zwany dalej „Systemem”) jest to zaawansowana aplikacja, wspierająca procesy biznesowe związane z zarządzaniem dokumentacją elektroniczną i weryfikacją dokumentów wrażliwych. Innowacyjność Systemu oparta jest na dynamicznym nanoszeniu treści, podpisów, parafek, danych na wcześniej przygotowane wzory dokumentów w panelu administracyjnym, a następnie udostępnianie przygotowanych wzorów dokumentów na urządzenia mobilne lub poprzez serwis internetowy. Tak przygotowane wzory mogą zostać uzupełnione oraz podpisane. Dzięki odwzorowaniu struktury firmy oraz procesu możliwe jest przeniesienie procesu podpisu różnego rodzaju umów do wersji elektronicznej.
 3. Usługodawca za pośrednictwem strony www:

  1. prowadzi sprzedaż oferowanych na stronie www wersji Systemu;
  2. umożliwia przedłużenie przez Użytkownika posiadanego przez niego abonamentu na korzystanie z Systemu;
  3. umożliwia zarejestrowanemu Użytkownikowi podpisywanie dokumentów poprzez akceptacje ich w wersji elektronicznej (elektroniczny stempel oraz kod SMS) (zwanych łącznie „Produktami”). Zasady korzystania ze strony www określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”). W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r poz. 1422 tj. ze zm.).
 4. Nabywcą Produktów, oferowanych na stronie www, jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która dokonała zakupu Produktu (dalej zwana „Użytkownikiem”).
 5. Przeglądanie treści strony www nie wymaga podania jakichkolwiek danych, w szczególności założenia konta na stronie www.
 6. Informacje o dostępnych Produktach na stronie www stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem +48 22 506 54 25 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00 oraz pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@croo.com.pl

§ 2. OGÓLNE WARUNKI DOKONANIA ZAKUPU WYBRANEGO PRODUKTU


 1. Sprzedaż Produktu odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez dokonanie odpowiedniego wyboru Produktu przez Użytkownika na stronie www, potwierdzenie warunków umowy przez Usługodawcę oraz dokonania płatności.
 2. Ceny przedstawione w ofercie Usługodawcy na stronie www są cenami netto w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.

§ 3. REJESTRACJA KONTA NA STRONIE WWW


 1. Rejestracja konta przez Użytkownika polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie www następujących informacji: adresu poczty elektronicznej i hasła, imienia, nazwiska, numeru telefonu, nazwy firmy, numeru NIP, stanowiska, akceptacji Regulaminu i wyborze przycisku „Zarejestruj się”. Warunkiem dokonania rejestracji jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 2. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Użytkownikowi przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony www, w tym dokonywanie wyboru Produktu.
 3. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu adresu poczty elektronicznej oraz hasła. Hasło należy zachować w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 4. Obsługa konta na stronie www świadczona jest przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 5. Konto Użytkownika zostanie usunięte przez Usługodawcę w terminie 180 dni po zakończeniu obowiązywania umowy. Po upływie powyższego terminu konto jest usuwane wraz z dokumentami do niego przypisanymi. Przed upływem powyższego terminu Użytkownik ma możliwość zalogowania się na swoje konto i pobrania dokumentów do niego przypisanych. Użytkownik może usunąć konto przed terminem wskazanym powyżej, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy: kontakt@croo.com.pl. Po usunięciu konta odzyskanie skasowanych dokumentów nie jest możliwe.
 6. Usługodawca umożliwia usunięcie konta w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownego żądania na adres Usługodawcy: kontakt@croo.com.pl. Usunięcie konta jest równoznaczne z usunięciem wszystkich dokumentów do niego przypisanych.
 7. Usługodawca może czasowo zawiesić dostęp do konta, lub wypowiedzieć dostęp do konta Użytkownikowi w dowolnym momencie (informując go o tym mailowo) w razie stwierdzenia wykorzystania konta w sposób sprzeczny z Regulaminem lub niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 4. ZAKUP WYBRANEGO PRODUKTU


 1. Zakup oferowanych Produktów stanowi złożone przez Użytkownika w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji strony www oświadczenie woli zawarcia umowy o świadczenie wybranych przez niego Produktów spośród aktualnie dostępnych na stronie www, za wskazaną na niej cenę.
 2. Po dokonaniu rejestracji i wyborze Produktu Użytkownik otrzymuje jednorazowy dostęp do platformy na 30 dni bez ograniczeń. Po upływie okresu testowego Użytkownik jest zobowiązany do dokonania płatności.
 3. Zakup może zostać dokonany przez Użytkownika, w następujący sposób:

  1. logując się na konto Użytkownika;
  2. rejestrując się i zakładając konto.

  W każdym z przypadków Użytkownik podaje odpowiednie, wymagane przy rejestracji/logowaniu dane, co pozwala na dokonanie zakupu.

 4. Po upływie okresu testowego Użytkownik jest zobowiązany do dokonania płatności (sposoby płatności wskazane są w § 5 PŁATNOŚCI). Użytkownik kończy dokonanie zakupu Produktu z chwilą wciśnięcia przycisku „ZAKUP Z OBOWIĄZKIEM PŁATNOŚCI”, które po dokonaniu płatności przez Użytkownika jest przekazywane do potwierdzenia Usługodawcy.
 5. Usługodawca potwierdzi zakup dokonany przez Użytkownika po dokonaniu płatności przez Użytkownika, poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej Użytkownika, która zawiera oświadczenie o przyjęciu zamówienia na wybrany Produkt oraz potwierdzenie zawarcia umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą
 6. Użytkownik po dokonaniu płatności otrzyma fakturę VAT. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 ze zm.).
 7. Przy wyborze płatności online, Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony do płatności systemu Przelewy24.pl.
 8. Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem mailowo w związku z realizacją umowy.
 9. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy w związku z realizacją umowy.
 10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści wiadomości potwierdzającej przyjęcie umowy do realizacji, Użytkownik może skontaktować się z Usługodawcą przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@croo.com.pl

§ 5. PŁATNOŚCI


 1. Użytkownik za wybrany Produkt dokonuje płatności online za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl.
 2. Korzystanie z płatności za pośrednictwem systemu płatności online wymaga uprzedniej akceptacji przez Użytkownika regulaminu tych usług. Warunki świadczenia tych usług dostępne są w linku prezentowanym podczas realizacji płatności na stronie www podmiotu obsługującego płatność.

§ 6. REALIZACJA ZAKUPU


 1. Realizacja umowy rozpoczyna się w chwili, gdy Użytkownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem warunków umowy od Usługodawcy.
 2. Zmiany w umowie lub rezygnacja z niej możliwe są poprzez kontakt z Usługodawcą pod adresem kontakt@croo.com.pl.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


 1. Użytkownik może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej Usługodawcy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej: kontakt@croo.com.pl
 2. W przypadku odstąpienia, umowa uważana jest za niezawartą a Użytkownik otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za zakupione Produkty. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca wysyła zwracane pieniądze niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy.
 3. Zwrot uiszczonej przez Użytkownika kwoty, następuje przelewem na konto wskazane przez niego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy na rachunek bankowy, z którego Użytkownik dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.

§ 8. WARUNKI REKLAMACJI


 1. Aby złożyć reklamację, Użytkownik powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą pod numerem +48 22 506 54 25 lub na adres poczty elektronicznej: kontakt@croo.com.pl
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Użytkownika o sposobie dalszego postępowania.

§ 9. DANE OSOBOWE


 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta, korzystania z określonych Produktów, zawarcia i realizacji umowy.
 3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Dane Osobowe Użytkownika udostępnione w ramach realizacji umowy, będą przetwarzane przez Usługodawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy umieszczonych na stronie www oraz opisanych szczegółowo w ramach Informacji o ochronie danych osobowych dostępnej na stronie www Usługodawcy.
 5. Użytkownikowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na stronie www Usługodawcy.
 7. Pliki cookies lub inne pliki o podobnym charakterze są wykorzystywane przez stronę www na zasadach opisanych w odrębnym dokumencie Polityki cookies dostępnym na stronie www Usługodawcy.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
 2. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem a Usługodawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Użytkownika.
 3. Prawidłowe korzystanie ze strony www wymaga dysponowania systemem teleinformatycznym spełniającym poniżej wskazane wymagania:

  1. ekran o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 pikseli;
  2. dostęp do sieci Internet;
  3. przeglądarka stron internetowych Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, w wersji najnowszej, z włączoną obsługą plików cookies oraz javascript;
  4. do odbierania wiadomości poczty elektronicznej - posiadanie konta i adresu poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu strony www, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych umów.
 5. Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego Usługodawcy, w szczególności dane osobowe oraz firmowe, adres do korespondencji, są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Usługodawcę, poprzez aktualizację danych na koncie założonym w ramach Rejestracji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługodawcy: kontakt@croo.com.pl
 6. Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem kolejnych zdań. Zmiana wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia na stronie www informacji o zmianie Regulaminu oraz powiadomieniu Użytkowników, którzy dokonali rejestracji o jego zmianie za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zakupów dokonanych u Usługodawcy przed jej wejściem w życie.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub na stronę www następujących treści:

  • powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub przeciążenie,
  • naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia, który biegnie od dnia zawiadomienia Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie, z ważnych przyczyn np. w razie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej; naruszania Regulaminu przez Użytkownika.
 9. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę, Usługodawca dokona zwrotu uiszczonej przez Użytkownika kwoty proporcjonalnie do wykorzystanego przez Użytkownika okresu korzystania z Systemu. Zwrot nastąpi przelewem na konto, z którego Użytkownik dokonał zapłaty internetowym przelewem bankowym.